کیک ها

کیک ها از شرینی هایی هستند که قدمت زیادی دارند. کیک ها انواع مختلفی دارند مثل اسفنجی، خامه ای و ….
انواع کیک های کیک خونه شامل کیک های خونگی، کیک های چند طعم و چیز کیک ها میشود.

قیمت
18000 تومان
قیمت
57000 تومان
قیمت
53000 تومان
قیمت
تومان
قیمت
تومان
قیمت
17000 تومان
قیمت
65000 تومان
قیمت
33000 تومان
قیمت
75000 تومان
قیمت
38000 تومان
قیمت
70000 تومان
قیمت
36000 تومان
قیمت
تومان
قیمت
تومان
قیمت
73000 تومان
قیمت
37000 تومان
قیمت
تومان
قیمت
تومان
قیمت
تومان
قیمت
تومان
قیمت
30000 تومان
قیمت
59000 تومان
0