پای

پای ها از شیرینی هایی هستند که بافت بیسکوییتی دارند که با کره و آرد و پودر قند ساخته میشود و محتوی میوه ی پخته شده با ادویه هستند.

قیمت
25000 تومان
قیمت
75000 تومان
قیمت
19000 تومان
قیمت
61000 تومان
قیمت
تومان
قیمت
تومان
قیمت
تومان
قیمت
تومان
0