کیک ها

کیک ها از شیرینی هایی هستند که قدمت زیادی دارند. کیک ها انواع مختلفی مانند اسفنجی، خامه ای و … دارند.
انواع کیک های کیک خونه شامل کیک های خانگی، کیک های چند طعم و چیزکیک ها می شوند.

قیمت
22000 تومان
قیمت
73000 تومان
قیمت
67000 تومان
قیمت
20000 تومان
قیمت
94000 تومان
قیمت
48000 تومان
قیمت
90000 تومان
قیمت
46000 تومان
قیمت
90000 تومان
قیمت
47000 تومان
قیمت
88000 تومان
قیمت
45000 تومان
قیمت
84000 تومان
قیمت
43000 تومان
قیمت
38000 تومان
قیمت
73000 تومان
قیمت
59000 تومان
قیمت
32000 تومان
قیمت
94000 تومان
قیمت
48000 تومان
قیمت
69000 تومان
قیمت
35000 تومان
قیمت
58000 تومان
قیمت
31000 تومان
0 تماس = 25% تخفیف