محصولات آلبالویی

محصولات آلبالویی از محصولات فصلی کیک‎خونه هستند که شامل کیک آلبالو، چیز کیک آلبالوی تنوری و براونی آلبالو می‎شوند. به دلیل استفاده از آلبالوی تازه مربا شده در این محصولات، این دسته از محصولات کیک‎خونه فقط در تابستان قابل سفارش هستند.

قیمت
14000 تومان
قیمت
83000 تومان
قیمت
27000 تومان
قیمت
85000 تومان
قیمت
109000 تومان
قیمت
56000 تومان
0 تماس