محصولات آلبالویی

محصولات آلبالویی از محصولات فصلی کیک‎خونه هستند که شامل کیک آلبالو، چیز کیک آلبالوی تنوری و براونی آلبالو می‎شوند. به دلیل استفاده از آلبالوی تازه مربا شده در این محصولات، این دسته از محصولات کیک‎خونه فقط در تابستان قابل سفارش هستند.

قیمت
11000 تومان
قیمت
63000 تومان
قیمت
18000 تومان
قیمت
57000 تومان
قیمت
75000 تومان
قیمت
38000 تومان
0